Tarama Kategorisi

Sorularla Efendimiz

Efendimiz’in (sas) Rîsâletinin Cinleri de Kapsaması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvveti, yalnızca insanları değil, aynı zamanda cinleri de kapsamaktadır. İnsanlardan inanan-inanmayan olduğu gibi, cinlerden de inanan-inanmayanlar vardır. Resûlullah henüz Mekke’de…

Efendimiz’in (sas) Risâletinin Evrensel Olması

Acaba Hz. Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) başka, bü tün insanlığa şâmil, umûmî bir risâlet ile gönderilmiş başka bir peygamber var mıdır? Veya İslâm’dan başka, da’veti herkesi kucaklayan başka ilâhî bir din, Allah tarafından…

Efendimiz’in (sas) Son Peygamber Olması

Cenâb-ı Hakk, ilk peygamberden itibaren her kavme bir yol gösterici göndermişFâtır 35/24; İsrâ 17/15; Ra’d 13/7. ve nübüvvet müessesesini de, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile sona erdirmiştir: “Muhammed, içinizden hiçbir…

Efendimiz’in (sas) Yirmi Dört Saati

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 24 saati nasıl değerlendirirdi? Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselâm) torunları, babaları Hazreti Ali’den naklederek Peygamber Efendimiz’in yirmi dört saatlik bir zaman dilimini…

Peygamberlerin karikatürü yapılabilir mi?

İnsanların birbirine saygılı davranması insan olmanın bir gereğidir. İnsanın dışındaki varlıklardan böyle bir şey beklenmez/beklenemez. Zira saygı irade ile alakalı bir şeydir. Mevcudat içinde irade nimetine mazhar olan yegane varlık da…

Lâ ilâhe illallah ve Cennet

Sadece “Lâ ilâhe illallah” diyen kimse Cennet’e girer mi? Öncelikle bilinmeli ki Efendimiz’in risâletini duyduğu halde bilerek O’nu kabul etmeyen, Cennet yüzü göremez! Kaldı ki peygamber olduğu sarih nasslarla tebeyyün etmiş olan…

Örnek Hayatın Savaş Eksenli Sunumu

Rahmet Peygamberi'nin (sas) hayatının savaş eksenli olarak anlatılmasının sebepleri nelerdir? Üzülerek belirtmek gerektir ki O’nun hayatı, hep savaşlara odaklanılarak anlatıldı. Bu anlatım O’nun, sürekli savaşan ve herkesle kavgalı bir…

Efendimiz’in (sas) Sözlü İletişim Üslûbu

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün insanlığa kıyamete kadar hidayet kaynağı olarak gönderildiği için, her alanda rehber olma durumunda idi. Buna göre O, vaaz ve nasihatlerinde gönüllere nüfûz eden etkili bir vaiz ve hatip,…

Mücâhede, Sabır ve Mükâfat

Uhud Gazvesi hakkında nâzil olup mücâhede ve sabırın nasıl olması gerektiğini ve mukâfatını bizlere bildiren Âl-i İmrân Sûresi, 144-148. âyetlerini günümüze bakan yönüyle nasıl anlamalıyız? Âl-i İmrân Sûresi, 144-148 . âyetlerde Cenâb-ı…

Mukaddes Izdırap ve Gönül Süruru

Resûl-i Ekrem Efendimiz için göz aydınlığı ve gönül süruruna vesile olan İnşirah sûresinin ve bilhassa bu sûre-i celîlede beyan buyrulan “şerh-i sadr” meselesinin günümüz mü’minleri için ifade ettiği mânâlar nelerdir? Esbab-ı nüzul…