Mekke Dönemi: Peygamberlik Sonrası

1.024

Risaletin 1. Yılı
Peygamber Efendimiz’e Risalet vazifesinin Nur dağındaki Hira mağrasında Cibril-i Emîn tarafından tebliği
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hira’da ilk vahyi alması
Alak Sûresi’nin ilk beş ayetinin nüzûlü: Milâdî 610 Yılı, Hicretten 13 yıl önce, 17 Ramazan Pazartesi günü, Efendimiz 40 yaşındayken
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) risalet vazifesini aldıktan sonra 3 yıl insanları İslam’a gizli davet etmesi
Hazreti Hatice Validemiz’in (radıyallâhu anha) Müslüman olması
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Zeyd İbn-i Hârise’nin (radıyallahu anh) Müslüman olması
Hazreti Ebû Bekir’in Müslüman olması
Zübeyr İbn-i Avvam’ın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Müslümanların Dâru’l-Erkam’da bir araya gelmesi

Risaletin 2. Yılı
Davet ve tebliğin gizli olarak yapılmaya devam edilmesi

Risaletin 3. Yılı
Davet ve tebliğin gizli olarak yapılmaya devam etmesi

Risaletin 4. Yılı
Şuarâ Sûresi’nin 214. veya Hicr Sûresi’nin 94. âyetlerinin nüzûlüyla bi’setin 4. yılında açık davet başlaması ( bi’setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm’a gizli çağırdı.)
Açık davetin emredilmesi üzerine Peygamber Efendimiz yakın akrabalarını İslâm’a davet etmesi
Bu yıl itibariyle Allah Resûlü, her yıl Hac mevsiminde, Mekke’ye gelen insanları İslam’a davet etmesi
Mekke’de açık davet 10 yıl sürdü.

Risaletin 5. Yılı
Habeşistan’a hicret (Recep ayı)

Risaletin 6. Yılı
Kureyş müşriklerinin Habeşistan’a hicret eden müslümanları geri istemek üzere heyet göndermesi
Hazreti Hamza’nın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Mescid-i Haram’da müşrikleri İslâmiyete davet etmesi
Mekkeli müşriklerin Hazreti Ebu Bekir ve oradaki Müslümanları, Mescid-i Haram’da şiddetli bir şekilde dövmeleri
Utbe İbn-i Ebi Rebia’nın Peygamber Efendimiz’e davasından vaz geçirmek için mal, şan, şeref ve makam teklifinde bulunması
Peygamber Efendimiz’in Utbe İbn-i Ebi Rebia’ya Fussilet Süresi’ni 38. ayete kadar okuması
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Müslüman olması (26 yaşında, bi’setin 6. yılının Zilhicce ayında)
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Müslümanların Dârü’l-erkam’dan çıkmaları
Müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselamı öldürmeye yemin etmeleri

Risaletin 7. Yılı
Hâşim ve Muttalib Oğullarının Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) korumak için Şi’b-i Ebi Talib’de toplanması
Muhasara, boykot ve sürgün yıllarının başlaması (1 Muharrem, 3 yıl sürmüştür.)
Müşriklerin Muhassab bir araya gelip toplanması
Müşriklerin, Peygamber Efendimiz, kendilerine teslim edilinceye kadar Hişâm ve Abdulmuttaliboğulları ile bütün ilişkilerin kesilmesi, onlardan kız alıp verilmemesi, bütün yiyecek ve içecek kaynaklarının kurutulması üzerine anlaşmaları, bu anlaşmayı ihlal etmemek için de bir sahifeye yazdıkları bu maddeleri Kabe’nin içine asmaları
Peygamber Efendimiz’in duasıyla boykot maddelerini yazan Mansur İbn-i İkrime’nin elinin çolak kalması
Şi’b sakinlerinin açlık ve yokluk sıkıntısı çekmeleri
Şi’b sakinlerini geçindirmek için Peygamber Efendimiz, Hazreti Hadîce validemiz ve Ebû Talib’in bütün mallarını harcamaları
Yiyecek birşey bulamadıkları için ağaç yaparakları, kuru deri parçalarını vb. yiyenlerin, açlıktan ağlayan çocukların ve açlıktan ölenlerin olması
Mekkelilerden Hakîm İbn-i Hizam, Hişam İbn-i Amr gibi bazı kişilerin şi’b’e gizlice yiyecek göndermeleri

Risaletin 8. Yılı
Boykot devam ediyor.

Risaletin 9. Yılı
Boykot devam ediyor.

Risaletin 10. Yılı
Müşriklerin Kâbe’ye astığı anlaşma sahifesini -“Senin isminle başlarım Allahım!” kısmı hariç- ağaç kurdunun yemesi
Allah’ın (celle celâluhu), ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini Peygamberimiz’e vahyetmesi ve Peygamber Efendimizin bu durumu Ebû Talib’e haber vermesi
Ebû Talib’in kardeşleriyle beraber, anlaşma sahifesini -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun yediğini haber etmek üzere müşriklerin ileri gelenlerinin yanlarına gitmesi ve eğer bu haber doğru çıkarsa boykotu bitirmeleri yalan çıkarsa Allah Resûlü’nü onlara teslim etmek üzere akitleşmeleri
Müşriklerin ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini görünce “bu sihirdir” diyerek yaşanan mucizeyi inkar etmeleri
Mekkelilerden Hişam İbn-i Amr, Züheyr İbn-i Ebi Ümeyye, Mut’im İbn-i Adiyy, Ebu’l-Bahterî İbn-i Hişam ve Zem’a İbn-i Esved’in bir araya gelerek, Hâşim-Muttalib oğulları ve müslümanlar aleyhinde alınan kararları kaldırmak üzere anlaşmaları ve gidip müşriklerin ileri gelenleriyle bu konuyu konuşmaları
Mut’im İbn-i Adiyy’in anlaşma sahifesini yırtmak için Kabe’nin içine gitmesi ve -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun sahifeyi yediğini görmesi
3 yıl süren boykotun son bulması
Peygamber efendimiz ve ashâbı şi’b’den çıkarak halkın arasına karışmaları ve evlerine dönmeleri
Hüzün Yılı
Hazreti Hadîce’nin (radıyallahu anha) Hasta yatağına düşmesi
Hazreti Hadîce’nin vefatı (radıyallahu anha)
Ebû Talib’in hasta yatağına düşmesi
Müşriklerin ileri gelenlerinin, kendileriyle Peygamber Efendimiz’in aralarını bulması için Ebû Talib’in yanına konuşmaya gelmeleri
Ebû Talib’in Peygamber Efendimiz’i çağırarak O’nunla konuşması ve Mekkelilerden isteğini sorması
Peygamber Efendimiz’in Mekkelilerden isteğinin, “Lâ ilâhe illallah” demeleri olduğunu söylemesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ebû Talibi imana “Lâ ilâhe illallah” demeye bir defa daha daveti
Ebû Tâlib’in vefatı (15 Şevvâl). (Hicretten 3 yıl önce)
Müşriklerin Allah Resûlü’ne hakaret ve işkenceleri artırmaları
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerine toprak saçılması
Ebû Leheb’in Peygamber Efendimiz’i bir müddet koruması altına alması
Müşriklerin Ebû Leheb’i Peygamber Efendimiz’e karşı kışkırtıp, korumasını kaldırtmaları
Ukbe İbn-i Ebi Muayt’ın Efendimiz’in yüzüne tükürmesi ve Furkan sûresi 27-29 ayetlerinin nuzûlü
Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebû Ebekir ve Hazreti Osman Kabe’de tavaf ederken Ukbe İbn-i Ebi Muayt, Ebu Cehil ve Ümeyye İbn-i Halef’in Efendimiz’e laf atıp sataşmaları
Peygamber Efendimiz’in Hazreti Ebû Bekir ve Osman’a Allah’ın dinini üstün kılacağını ve kendilerine yardım edeceği müjdesini vermesi
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kabe’de namaz kılarken Ebû Cehil, Velid İbn-i Muğire ve üçüncü bir kişinin Efendimiz’i öldürme girişimi ve Allah’ın (celle Celâhu) Efendimiz’i koruması, Yâsîn sûresi 9. ayetin nuzûlü
Peygamber Efendimiz’in Müşrikler tarafından darb edilmesi
Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinin hep birlikte Peygamber Efendimiz’i öldürmek üzere yemin etmeleri ve Allah’ın Peygamber Efendimiz’i koruması
Hazreti Osman İbn-i Maz’ûn’un hanımı Hazreti Havle Bint-i Hakîm’in, Hazreti Hadîce validemizin vefatı üzerine kızlarıyla yalnız kalan Peygamber Efendimiz’e hanesinde kendisine destek olacak bir kadınla evlenmesi gerektiği konusunda ısrar etmesi ve eş olarak ona Sevde validemizi teklif etmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Sevde bint-i Zem’a (r.anha) ile evlenmesi
Peygamber Efendimiz’in, Tâiflileri bir ve tek olan Allah’a imana ve islam dinine davet etmek, İslam dininin yayılmasına yardımcı olmaları ve kavmi olan Kureyş’ten muhalefet edenlere karşı kendisiyle birlikte hareket etmelerini istemek üzere Zeyd İbn-i Harise ile beraber Tâif’e gitmesi (Şevvâl ayının bitimine birkaç gece veya üç gece kala)
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif’te Sakîf Kabilesi’nin ileri gelenleriyle görüşmesi ve İslam’a davet etmesi
Sakîflilerin Peygaber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davetini reddedip O’na zulmetmeleri
Peygamber Efendim’in Tâiflilerin zulmünden Utbe ve Şeybe İbn-i Rebia’nın Tâif’teki bostanına sığınması, burada iki rekat namaz kılıp, dua etmesi
Addas’ın Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzüm ikramı ve Müslüman olması
Peygamber Efendimiz’in Tâif’ten Mekke’ye doğru yola çıktığında, Karnu’s-seâlib’de Hazreti Cebrâil ve Dağlar Meleği’nin gelmesi
Tâif dönüşü Nahle’de Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazda okuduğu Kur’an’ı dinleyen cinlerin müslüman Olması
Ahkâf sûresi 29. ayetin nuzûlü
Peyagmber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif dönüşü Nahle’de İkâmet etmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif dönüşü Mekke’ye girmeden önce Hira mağrasında kalması
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir elçi (Uraykıt) göndererek sırayla Ahnes İbn-i Şerîk, Süheyl İbn-i Amr ve Mut’im İbn-i Adiyy’e himaye talep etmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mut’im İbn-i Adyy’in himayesinde Mekke’ye dönmesi (23 Zilkade Salı)
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazrecîlere karşı, Kureyşlilerle bir ittifak anlaşması yapmak için Mekke’ye gelen Medinelilere İslamiyete davet etmesi

Risaletin 11. Yılı
İsrâ ve Miraç Mucizesi (27 Recep)
Beş vakit namazın farz kılınması
Mekke’de hac mevsiminde, Medineli Hazrec kabilesinden altı kişinin (Es’ad İbn-i Zürâre, Avf İbn-i Hâris, Râfi’İbn-i Malik, Kutbe İbn-i Âmir, Ukbe İbn-i Âmir, Câbir İbn-i Abdullah) Akabe’de Peygamber Efendimizle (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüşüp Müslüman olması (10 Zilhicce)
Müslüman olan Medineli sahabîlerin Medine’ye dönüp islamı anlatması

Risaletin 12. Yılı
I. Akabe Biati: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ali ile birlikte ailelerini temsilen gelen Medineli 12 kişiyle akabede buluşması ve biat alması
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) İslâmiyet’i öğretmesi için Mus’ab İbn-i Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce)
Useyd İbn-i Hudayr ile Sa’d İbn-i Muaz’ın Müslüman olması
Amr ibn-i Cemûh’un Müslüman Olması
İslam’ın Medine’de yayılması
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Medine’ye hicreti (10 Muharrem)

Risaletin 13. Yılı
II. Akabe Biati: İkisi kadın 75 Medineli Müslüman’ın Hac mevsiminde, Peygamber Efendimiz’e biat etmek üzere Akabe’ye gelmesi
Medine’ye Hicret Emri: 622.
Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicreti
II. Akabe Biatında Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk biat eden kişi Berâ’ İbn-i Ma’rûr’un (radıyallâhu anh) vefatı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.