Medine Dönemi

1.058

HİCRÎ 1. YIL (MİLÂDİ 622-623)

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye Hicreti
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Hicreti ve Kubâ’ya Varışı
Kubâ Mescidi’nin İnşası
Cüheyne Heyeti
Mukimin Namazına İki Rekât Eklenmesi
Medine Vesikası’nın Tanzimi
Muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edilmeleri) Hicretten 5 ay sonra Ramazan ayının başında
Mescid-i Nebevî ile Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Evinin İnşası
Suffe’nın Tesisi
Pazaryerinin Tespiti
Ebû Cehil’in Mekke ordusuyla müslümanların üzerine gelmesi ve Allah’ın Müslümanlara savaş İzni vermesi
Hazreti Hamza’nın (radıyallâhu anh) Sîfülbahr (‘Îs) Seriyyesi
Ubeyde ibn-i Hâris’in Râbiğ Seriyyesi
Sa’d İbn-i Ebî Vakkâs’ın (radıyallâhu anh) Harrâr Seriyyesi
Ezan

HİCRÎ 2. YIL (MİLÂDÎ 623-624)

Aşure Orucu
Ebvâ (Veddân) Gazvesi
Buvât Gazvesi
I. Bedir (Safevân) Gazvesi
Uşeyre Gazvesi
Abdullah İbn-i Cahş’ın (radıyallâhu anh) Nahle (Batn-ı Nahle) Seriyyesi
Kıblenin Değiştirilmesi
Yenbû’ Gazvesi
Cüheyne Gazvesi
Ramazân Orucu
Bedir Gazvesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı, Rukıyye’nin (radıyallâhu anha) Vefatı
Umeyr İbn-i Vehb’in Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Umeyr İbn-i Adî’nin (radıyallâhu anh) ‘Asmâ’ bint Mervân Seriyyesi
Fitre
İlk Ramazân Bayramı (Îdü’l-fıtr)
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Hazreti Fâtıma (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Âişe (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
Abdullah İbn-i Gâlib el-Leysî (radıyallâhu anh) Seriyyesi
Sâlim İbn-i Umeyr’in Ebû Afek Seriyyesi
Benî Kaynukâ’nın Medine’den Sürülmesi
İlk Kurban Bayramı
es-Sevîk Gazvesi

HİCRÎ 3. YIL (MİLÂDÎ 624-625)

Karkaratülküdr Gazvesi
Muhammed İbn-i Mesleme’nin (radıyallâhu anh) Ka’b İbn-i Eşref Seriyyesi
Muhayyese İbn-i Mes’ûd el-Ensârî el-Evsî el-Hârisî’nin (radıyallâhu anh) İbn Süneyne Seriyyesi
Zûemer Gazvesi
Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) Ümmü Külsûm (r.anha) ile Evlenmesi
Buhrân Gazvesi
Zeyd İbn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Karede Seriyyesi
Osman İbn-i Maz’ûn’un (radıyallâhu anh) Vefatı
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hafsa (radıyallahu anha) ile Evlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Huzeyme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Hazreti Hasan’ın (radıyallâhu anh) Doğumu
Diyet Miktarlarının Tespiti
Uhud Gazvesi
Hamrâü’l-esed Gazvesi
İslâm Çağında İlk Vakıf

HİCRÎ 4. YIL (MİLÂDÎ 625-626)

Zeyd İbn-i Sâbit’in (radıyallâhu anh) İbrânîce ve Süryânîce Öğrenmesi
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Katan Seriyyesi
Abdullah İbn-i Üneys el-Cühenî’nin (radıyallâhu anh) İbn Nübeyh Seriyyesi
Bi’ru maûne Vakası
Recî’ Vakası (Mersed İbn-i Ebî Mersed -radıyallâhu anh- Seriyyesi)
Benî Nadîr’in Medine’den Sürülmesi
İçkinin (Hamr) Haram Kılınması
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Torunu Abdullah’ın (radıyallâhu anh) Vefatı
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Vefatı
Hazreti Hüseyin’in (radıyallâhu anh) Doğumu
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Bedrü’l-Mev’id Gazvesi
Yahudilerin Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zina Cezasını Sormaları

HİCRÎ 5. YIL (MİLÂDÎ 626-627)

Medine’de Deprem
Zâtürrikâ’ Gazvesi
Amr İbn-i Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) Hubeyb İbn-i Adî İbn-i Mâlik el-Ensârî el-Evsî’nin (radıyallâhu anh) Naşını Kurtarma Seriyyesi
Dûmetü’l-cendel Gazvesi
Uyeyne İbn-i Hısn İle Saldırmazlık Antlaşması
Amre bint-i Mes’ûd (r. anha) nın Vefatı
Ay Tutulması ve Husûf Namazı
Müzeyne Heyeti
Dımâm İbn-i Sa’lebe’nin Medine’ye Gelmesi
Müreysî’ (Benî Mustalık) Gazvesi
At ve Deve Yarışları Düzenlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cüveyriye İle Evlenmesi
Medine’de Nüfus Sayımı
Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Cahş (r.anha) ile Evlenmesi
Hendek Gazvesi
Benî Kurayza Gazvesi
Abdullah ibn-i Atîk’in (radıyallâhu anh) Ebû Râfi’ Seriyyesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke Ahâlisine Karşılıksız Yardım Göndermesi

HİCRÎ 6. YIL (MİLÂDÎ 627-628)

Muhammed ibn-i Mesleme’nin (radıyallâhu anh) Kuratâ Seriyyesi Ve Sümâme ibn-i Üsâl’in Esîr Alınması
Benî Lihyân Gazvesi
Ukkâşe ibn-i Mihsan’ın (radıyallâhu anh) Gamre Seriyyesi
Güneş Tutulması ve Küsuf Namazı
Ğâbe (Zûkared) Gazvesi
Muhammed ibn-i Mesleme’nin Zü’l-kıssa Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) I. Zü’l-kıssa Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) II. Zü’l-kıssa Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Cemûm Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Keşif Amaçlı ‘Îs Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Tarif Seriyyesi
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Cemîle bint-i Sâbit ile Evlenmesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Vâdilkurâ Seriyyesi
Abdurrahmân ibn-i Avf’ın (radıyallâhu anh) Dûmetü’l-cendel Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Medyen Seriyyesi
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Fedek Seriyyesi
Medine’de Kuraklık Yaşanması
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Ümmü Kirfe Seriyyesi
Abdullah ibn-i Revâha’nın (radıyallâhu anh) Keşif Amaçlı Hayber Seriyyesi
Abdullah ibn-iRevâha’nın (radıyallâhu anh) Üseyr b. Râzim Seriyyesi
Kürz ibn-Câbir’in (radıyallâhu anh) Benî Ureyne Seriyyesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Annesinin Ebvâ’daki Kabrini Ziyareti
Hudeybiye Umresi
Ebû Basîr (radıyallâhu anh), Ebû Cendel (radıyallâhu anh) ve Arkadaşlarının ‘Îs Baskınları

HİCRÎ 7. YIL (MİLÂDÎ 628-629)

Krallara Ve Kabile Reislerine İslâm’a Davet Mektupları Gönderilmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Habîbe (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sihir Yapma Teşebbüsü
Benî Cüzâm Heyeti
Hayber’in Fethi
Zeyneb bint-i Hâris’in Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Fedek Yahûdîleriyle Antlaşma
İran Sâsânî İmparatoru Hüsrev Perviz’in Öldürülmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Safiye (r.anha) ile Evlenmesi
Vâdilkurâ’nın Fethi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Hismâ Seriyyesi
Süveybe Hanım’un (r.anha) Vefatı
Benî Huşeyn Heyeti
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Turabe Seriyyesi
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Necid Seriyyesi
Beşîr ibn-i Sa’d’ın (radıyallâhu anh) Fedek (I. Mürre) Seriyyesi
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Meyfaa Seriyyesi
Beşîr ibn-i Sa’d’ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
Umretü’l-kazâ
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Meymûne ile Evlenmesi
Ahrem ibn-i Ebi’l-Avcâ’nın (radıyallâhu anh) Benî Süleym’i İslâm’a Davet Seriyyesi

HİCRÎ 8. YIL (MİLÂDÎ 629-630)

Mescid-i Nebevî’de Minber Yapılması
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı Zeyneb’in (radıyallâhu anha) Vefatı
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Piyasaya Müdahale Ederek Narh Koymayı Reddetmesi
Benî Abdilkays Heyeti
Hâlid ibn-i Velîd, Osman ibn-i Talha ve Amr ibn-i Âs’ın Medine’ye Hicreti
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Kedîd Seriyyesi
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Fedek (II. Mürre) Seriyyesi
Amr ibn-i Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) Ebû Süfyân Seriyyesi
Ka’b ibn-i Umeyr el-Gıfârî’nin (radıyallâhu anh) Zâtüatlâh Seriyyesi
Şücâ’ ibn-i Vehb el-Esedî’nin (radıyallâhu anh) es-Siy Seriyyesi
Mûte Savaşı
Resûlullah’ın Huzâalılar’a bir Vesika Yazdırması
Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Zâtüsselâsil Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) Habat Seriyyesi
Ğâbe veya Hadira Seriyyesi
Habeş Necâşîsi Ashame’nin Vefatı ve Gıyabî Cenaze Namazı
Hudeybiye Antlaşması’nın İhlali
İzâm Seriyyesi
Mekke’nin Fethi
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Uzzâ Putunu Tahribi
Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ’ Putunu Tahribi
Menât Putunun Tahribi
Hişâm ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Yelemlem Seriyyesi
Hâlid ibn-i Velîd’in (radıyallâhu anh) Benî Cezîme’yi İslâm’a Davet Seriyyesi
Huneyn Gazvesi
Tufeyl ibn-i Amr’ın (radıyallâhu anh) Zülkeffeyn Putunu Tahribi
Tâif Kuşatması
Ci’râne Umresi ve Medine’ye Dönüş
Benî Bâhile Heyeti
Benî Sa’lebe Heyeti
Muhâcir ibn-i Ebî Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) San’a Seriyyesi
Ziyâd b. Lebîd’in (radıyallâhu anh) Hadramut Seriyyesi
Sudâ’ (Kanâte) Seriyyesi ve Sudâ’ Heyeti
Ebû Zeyd el-Ensârî (radıyallâhu anh) ve Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Umân Yöneticilerine Gönderilmeleri
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Doğumu

HİCRÎ 9. YIL (MİLÂDÎ 630-631)

Heyetler Yılı (Senetü’l-Vüfûd)
Zekât Memurlarının Görevlendirilmesi
Uyeyne ibn-i Hısn’ın Benî Anber Seriyyesi
Benî Mustalık’a Zekât Memuru Gönderilmesi ve Haberlerin Araştırılmasına Dair el-Hucurât Sûresi’nin 6-7. Âyetlerinin İnmesi
Benî Esed ibn-i Huzeyme Heyeti
Benî Uzre Heyeti
Kutbe b. Âmir’in Tebâle Seriyyesi
Tâifli Urve b. Mes’ûd es-Sekafî’nin Müslüman Olması
Benî Belî Heyeti
Benî Behrâ Heyeti
Benî Kilâb Heyeti
Benî Bekkâ Heyeti
Benî Tucîb Heyeti
Benî Hârise’ye İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi Ve Kuratâ Seriyyesi
Alkame ibn-i Mücezziz’in (radıyallâhu anh) Kızıldeniz Seferi
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) el-Füls Putunu Tahribi
Ukkâşe ibn-i Mihsan’ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
Ebû Mûsâ el-Eş’arî (radıyallâhu anh) ve Muâz b. Cebel’in (radıyallâhu anh) Yemen’e Gönderilmesi
Kinâne Heyeti
Münzir ibn-i Sâvâ’ya Elçi Gönderilmesi
Tebûk Seferi
Bizans İmparatoru’na İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi
Bizans İmparatoru’nun Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ahlâk ve Şemâilini Öğrenmek İstemesi
Alkame b. Mücezziz’in (radıyallâhu anh) Filistin Seriyyesi
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Dûmetülcendel Seriyyesi
Cerba, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebûk Heyetleri
Münafıkların Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Dırâr Mescidi’nin Tahribi
Tebûk Seferi’nden Dönen İslâm Ordusunun Medine’ye Girişi
Tâif Heyeti
Himyer Meliklerinin İslâm’ı Kabulü
Benî Hemdân Heyeti
Benî Fezâre Heyeti
Benî Mürre Heyeti
Benî Dâr Heyeti
Ümmü Külsûm’ün (r.anha) Vefatı
Münafıkların Başı Abdullah b. Übey’in Ölümü
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Hac Emirliği/Başkanlığı ve Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) et-Tevbe Sûresi’ni Tebliğ Etmesi
Haccın Farz Kılınması
Benî Hanîfe Heyeti
Necran Hıristiyanları Heyeti

HİCRÎ 10. YIL (MİLÂDÎ 631-632)

Benî Rehâ Heyeti
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Vefatı ve Güneş Tutulması
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Benî Hâris Seriyyesi ve Benî Hâris Heyeti
Tay Heyeti ve Adî ibn-i Hâtim et-Tâî
Benî Zübeyd Heyeti
Kinde Heyeti
Benî Abs Heyeti
Havlân Heyeti
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Yemen (Hemdân) Seriyyesi
212/a. Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Yemen (Mezhic) Seriyyesi
Benî Becîle Heyeti
Cerîr b. Abdillah’ın (radıyallâhu anh) Zülhalesa Putunu Tahrip Etmesi
Üç Gassânî
Benî Gâmid Heyeti
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’ı Arza-i Âhiresi ve İtikafı
Benî Selâmân Heyeti
Vedâ Haccı
Gadîr-i Hum Hitâbesi ve Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Fazileti
Sadif Heyeti
Benî Muhârib Heyeti
Esved el-Ansî, Müseylime ve Tulayha ibn-i Huveylid’in İsyanı

HİCRÎ 11. YIL (MİLÂDÎ 632)

Neha’ Heyeti
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bakî’ Mezarlığı’nda Dua Etmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Uhud Şehitlerini Ziyareti
Usâme ibn-i Zeyd’in (radıyallâhu anh) Suriye Seferi
Esved el-Ansî’nin Öldürülmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Veda Zamanı ve Ruhu’nun Ufkuna Yürümesi
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahu Anh) Halîfe Seçilmesi
Ertelenen Suriye Seferi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.